0
Ωφελούμενοι

Ο φορέας υλοποίησης

Η εταιρεία Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1997 και παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, που περιλαμβάνουν εκπαίδευση – επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική  και υποστηρικτικές υπηρεσίες απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις , φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε εργαζόμενους,  στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ανέργους.

Μέσα από μία πορεία σταθερής ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων, καθώς και με τη δημιουργία ενός πλέγματος διεθνών και εθνικών συνεργασιών μεταφοράς τεχνογνωσίας, η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε. διαθέτει πολύτιμη εμπειρία και είναι σε θέση να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα Tailor-made υπηρεσιών.

Ιδιαίτερα σε θέματα ανάπτυξης καινοτομίας, προώθησης της επιχειρηματικότητας, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης, η εταιρεία έχει συσσωρεύσει πολύ σημαντική τεχνογνωσία και βασίζεται στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω learning networks.

Οι κυριότεροι τομείς υπηρεσιών της είναι:

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες – Επαγγελματική Κατάρτιση: Training

 • Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων
 • Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους (Corporate training)
 • Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)
 • Προγράμματα Εκπαίδευσης Εργαζομένων επιδοτούμενα από τον Ο.Α.Ε.Δ./ΛΑΕΚ
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1 έως 25 εργαζόμενους
 • Αξιοποίηση & Διαχείριση Εταιρικών Λογαριασμών ΛΑΕΚ
 • Υποχρεωτική Επαγγελματική Κατάρτιση Αυτοαπασχολούμενων & Εργαζομένων (Τεχνικοί Ασφαλείας, Χειριστές Τροφίμων / ΕΦΕΤ, Ελεγκτές ΙΚΤΕΟ)
 • Υπηρεσίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης (GDPR)
 • On the job training (OTJ)
 • Οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης / μαθητείας
 • Υπηρεσίες Social Learning Hub
 • Πιστοποίηση Γνώσεων & Επαγγελματικών Προσόντων
 • Training Consulting (Συμβουλευτική Επιχειρήσεων για την Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού τους)

Επαγγελματική Συμβουλευτική: Councelling

 • Διάγνωση αναγκών
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού προσανατολισμού και Επαναπροσανατολισμού
 • Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας
 • Συμβουλευτική αποτίμησης, αξιοποίησης και ενίσχυσης μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική (Career Development)
 • Υπηρεσίες Career Center
 • Coaching Psychology
 • Συμβουλευτική Work Life Balance,
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης και ενδυνάμωσης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
 • Διαπολιτισμική Μεσολάβηση

Απασχόληση, Κοινωνική Οικονομία & Εταιρικά Σχήματα Υλοποίησης Έργων: Employment, Social Economy & Partnerships

 • Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση
 • Job Placement Partnerships
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και προγράμματα ενίσχυσης της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
 • Ανάπτυξη Εταιρικών Σχέσεων και Ολοκληρωμένων Δράσεων Τοπικής Ανάπτυξης
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Διακρατικών Προγραμμάτων
 • Διαχείριση έργων – Project Management
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχειριστικής Ικανότητας για την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ 2014 -2020

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας: Innovation & Entrepreneurship

 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας
 • Startups consulting
 • Υποστήριξη και Καθοδήγηση Πολύ Μικρών & Mεσαίων Επιχειρήσεων (Mentoring & Supporting SMEs)
 • Συμβουλευτική Καινοτομίας
 • Επιχειρηματική Δικτύωση – Δίκτυα Αμοιβαίας Μάθησης και Συνεργασίας (Learning Networks).